Algemene voorwaarden

door | okt 3, 2020

Versie: oktober 2020

 

Artikel 1 | Definities

1.1 Laura Maureen interieur ontwerp: Laura Maureen interieur ontwerp, gevestigd te Groningen onder KvK nr. 75661632.

1.2 Klant: Degene met wie Laura Maureen interieur ontwerp een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Partijen: Laura Maureen interieur ontwerp en klant samen.

1.4 Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Laura Maureen interieur ontwerp.

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 | Prijzen

3.1 Alle prijzen die Laura Maureen interieur ontwerp hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

3.2 Alle prijzen op die Laura Maureen interieur ontwerp hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins herkenbaar zijn gemaakt, kan Laura Maureen interieur ontwerp in alle tijden wijzigen.

3.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Laura Maureen interieur ontwerp niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding en/of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

3.4 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

3.5 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Laura Maureen interieur ontwerp vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

3.6 De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Laura Maureen interieur ontwerp, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.7 Indien partijen voor een dienstverlening door Laura Maureen interieur ontwerp een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

3.8 Laura Maureen interieur ontwerp is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

3.9 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Laura Maureen interieur ontwerp de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

3.10 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

3.11 Laura Maureen interieur ontwerp heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

3.12 Voorafgaand aan de ingang ervan zal Laura Maureen interieur ontwerp prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

3.13 De consument heeft het recht om de overeenkomst met Laura Maureen interieur ontwerp op te zeggen indien zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 4 | Betalingen en betalingstermijn

4.1 Laura Maureen interieur ontwerp mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

4.2 De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

4.3 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Laura Maureen interieur ontwerp de klant een aanmaning hoeft te sturen en/of in gebreke hoeft te stellen.

4.4 Laura Maureen interieur ontwerp behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 5 | Gevolgen niet tijdig betalen

5.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Laura Maureen interieur ontwerp gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

5.2 Wanneer de klant in verzuim is, is zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Laura Maureen interieur ontwerp.

5.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Laura Maureen interieur ontwerp zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Laura Maureen interieur ontwerp op de klant onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Laura Maureen interieur ontwerp, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Laura Maureen interieur ontwerp te betalen.

 

Artikel 6 | Recht van reclame

6.1 Zodra de klant in verzuim is, is Laura Maureen interieur ontwerp gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

6.2 Laura Maureen interieur ontwerp roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

6.3 Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Laura Maureen interieur ontwerp, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

6.4 De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 | Herroepingsrecht

7.1 Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

7.2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen na 1 bestelling
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat zij digitale inhoud via internet gaat afnemen

7.3 De consument kan haar beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@lminterieurontwerp.nl.

7.4 De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van haar herroepingsrecht te retourneren aan Laura Maureen interieur ontwerp, bij gebreke waarvan haar herroepingsrecht komt te vervallen.

7.5 De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Laura Maureen interieur ontwerp indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

7.6 Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Laura Maureen interieur ontwerp deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Laura Maureen interieur ontwerp heeft geretourneerd.

 

Artikel 8 | Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 9 | Retentierecht

9.1 Laura Maureen interieur ontwerp kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekening ten aanzien van Laura Maureen interieur ontwerp heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

9.2 De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Laura Maureen interieur ontwerp.

9.3 Laura Maureen interieur ontwerp is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.

 

Artikel 10 | Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van haar recht om een schuld van Laura Maureen interieur ontwerp te verrekenen met een vordering op Laura Maureen interieur ontwerp.

 

Artikel 11 | Eigendomsvoorbehoud

11.1 Laura Maureen interieur ontwerp blijft eigenaresse van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen ten aanzien van Laura Maureen interieur ontwerp op grond van wat voor met Laura Maureen interieur ontwerp gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

11.2 Tot die tijd kan Laura Maureen interieur ontwerp zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

11.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

11.4 Indien Laura Maureen interieur ontwerp een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Laura Maureen interieur ontwerp het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 12 | Levering

12.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

12.2 Levering vindt plaats bij Laura Maureen interieur ontwerp, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

12.3 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

12.4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Laura Maureen interieur ontwerp het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

12.5 Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat e klant een verlate levering niet aan Laura Maureen interieur ontwerp kan tegenwerpen.

 

Artikel 13 | Levertijd

13.1 De door Laura Maureen interieur ontwerp opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2 De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Laura Maureen interieur ontwerp.

13.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Laura Maureen interieur ontwerp niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 14 | Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 15 | Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening voor de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 16 | Verpakking en verzending

16.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur en/of bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Laura Maureen interieur ontwerp niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

16.2 Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient zij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Laura Maureen interieur ontwerp, bij gebreke waarvan Laura Maureen interieur ontwerp niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 17 | Verzekering

17.1 De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand-, ontploffing, en waterschade evenals diefstal:

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van Laura Maureen interieur ontwerp die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

17.2 De klant geeft op eerste verzoek van Laura Maureen interieur ontwerp de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 18 | Bewaring

18.1 Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

18.2 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 19 | Montage / Installatie

Hoewel Laura Maureen interieur ontwerp zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt zij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

Artikel 20 | Garantie

20.1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Laura Maureen interieur ontwerp enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

20.2 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

20.3 De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

20.4 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk kan worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 21 | Uitvoering van de overeenkomst

21.1 Laura Maureen interieur ontwerp voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

21.2 Laura Maureen interieur ontwerp heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

21.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

21.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Laura Maureen interieur ontwerp tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

21.5 Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Laura Maureen interieur ontwerp tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 22 | Informatieverstrekking door de klant

22.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Laura Maureen interieur ontwerp.

22.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

22.3 Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Laura Maureen interieur ontwerp de betreffende bescheiden.

22.4 Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Laura Maureen interieur ontwerp redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 23 | Vrijwaring

De klant vrijwaart Laura Maureen interieur ontwerp tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Laura Maureen interieur ontwerp geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 24 | Klachten

24.1 De klant dient een door Laura Maureen interieur ontwerp geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

24.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Laura Maureen interieur ontwerp daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

24.3 Consumenten dienen Laura Maureen interieur ontwerp uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

24.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Laura Maureen interieur ontwerp in staat is hierop adequaat te reageren.

24.5 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

24.6 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Laura Maureen interieur ontwerp gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 25 | Ingebrekestelling 

25.1 De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Laura Maureen interieur ontwerp.

25.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Laura Maureen interieur ontwerp ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 26 | Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Laura Maureen interieur ontwerp een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan Laura Maureen interieur ontwerp verschuldigd zijn.

 

Artikel 27 | Aansprakelijkheid Laura Maureen interieur ontwerp

27.1 Laura Maureen interieur ontwerp is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien er voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

27.2 Indien Laura Maureen interieur ontwerp aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

27.3 Laura Maureen interieur ontwerp is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

27.4 Indien Laura Maureen interieur ontwerp aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

27.5 Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 28 | Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Laura Maureen interieur ontwerp vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 29 | Recht op ontbinding

29.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Laura Maureen interieur ontwerp toerekenbaar tekortschiet in de nakomingen van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

29.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Laura Maureen interieur ontwerp niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Laura Maureen interieur ontwerp in verzuim is.

29.3 Laura Maureen interieur ontwerp heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Laura Maureen interieur ontwerp kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 30 | Overmacht

30.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Laura Maureen interieur ontwerp in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Laura Maureen interieur ontwerp kan worden toegerekend in een van de wil van Laura Maureen interieur ontwerp onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Laura Maureen interieur ontwerp kan worden verlangd.

30.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

30.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Laura Maureen interieur ontwerp 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Laura Maureen interieur ontwerp er weer aan kan voldoen.

30.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

30.5 Laura Maureen interieur ontwerp is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 31 | Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Artikel 32 | Wijziging algemene voorwaarden

32.1 Laura Maureen interieur ontwerp is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

32.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.

32.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Laura Maureen interieur ontwerp zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

32.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 33 | Overgang van rechten

33.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Laura Maureen interieur ontwerp.

33.2 Deze bepaling geldt als een beding niet goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 34 | Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

34.1 Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

34.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Laura Maureen interieur ontwerp bij het opstellen van de algemene voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 35 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

35.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

35.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Laura Maureen interieur ontwerp is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.